دومین جلسه آموزشی شرکت هیراب سان در سال 90 روز پنجشنبه  22/02/1390 در محل دفتر مرکزی شرکت هیراب سان برگزار خواهد شد. در این جلسه که با حضور تنی چند از نمایندگان جدید شرکت برگزار می گردد، کارشناسان هیراب سان به تشریح نکات علمی و فنی در خصوص اصول تصفیه آب خواهند پرداخت.

زمان شروع جلسه ساعت 8:30 صبح خواهد بود و جلسه تا ساعت 13 به طول خواهد انجامید. حضور در این جلسه (با هماهنگی قبلی ) برای عموم امکانپذیر می باشد.