آکواجوی
We Understand Water...
تصفیه آب خانگی تولیپ
آ کواجوی تولیپ
تصفیه آب خانگی آکواجوی
کیفیت را به خانه خود اضافه کنید...
محصولی از کانادا
RO مجهز به اسمز معکوس
پنج مرحله ای استاندارد
TULIP
arrow right
حذف ناخالصی ها
دستگاه تصفیه آب آکواجوی مدل تولیپ – TULIP
اين دستگاه مطابق با تكنولوژی اسمز معكوس برای محل هايی كه آب ورودی دارای مقادير بيش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است
We Understand Water...
lotus
کیفیت را به خانه خود اضافه کنید ...
تصفیه آب خانگی لوتوس
محصولی از کانادا
RO مجهز به اسمز معکوس
پنج مرحله ای استاندارد
تصفیه آب خانگی آکواجوی لـوتـوس
lotus
LOTUS
arrow right
تصفیه آب خانگی مدل لوتوس - LOUTS
حذف ناخالصی ها
دستگاه تصفیه آب آکواجوی مدل لوتوس – Lotus
اين دستگاه مطابق با تكنولوژی اسمز معكوس برای محل هايی كه آب ورودی دارای مقادير بيش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است
We Understand Water...
تصفیه آب خانگی آکواجوی (2)
کیفیت را به خانه خود اضافه کنید ...
محصولی از کانادا
RO مجهز به اسمز معکوس
پنج مرحله ای استاندارد
تصفیه آب خانگی آکواجوی لیلیـــوم
تصفیه آب خانگی آکواجوی
LiLium
arrow right
حذف ناخالصی ها
دستگاه تصفیه آب آکواجوی مدل لیلیوم – Lilium
اين دستگاه مطابق با تكنولوژی اسمز معكوس برای محل هايی كه آب ورودی دارای مقادير بيش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است
We Understand Water...
کیفیت را به خانه خود اضافه کنید ...
محصولی از کانادا
RO مجهز به اسمز معکوس
پنج مرحله ای استاندارد
تصفیه آب خانگی آکواجوی لجنـــد
Legend
arrow right
حذف ناخالصی ها
دستگاه تصفیه آب آکواجوی مدل لجند –Legend
اين دستگاه مطابق با تكنولوژی اسمز معكوس برای محل هايی كه آب ورودی دارای مقادير بيش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است
We Understand Water...
arrow right
arrow left
We Understand Water...
محصولی از کانادا
RO مجهز به اسمز معکوس
پنج مرحله ای استاندارد
اين دستگاه مطابق با تكنولوژی اسمز معكوس برای محل هايی كه آب ورودی دارای مقادير بيش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است
تصفیه آب خانگی لوتوس
محصولی از کانادا
RO مجهز به اسمز معکوس
پنج مرحله ای استاندارد
تصفیه آب خانگی آکواجوی لـوتـوس
اين دستگاه مطابق با تكنولوژی اسمز معكوس برای محل هايی كه آب ورودی دارای مقادير بيش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است
محصولی از کانادا
RO مجهز به اسمز معکوس
پنج مرحله ای استاندارد
تصفیه آب خانگی آکواجوی لیلیـــوم
اين دستگاه مطابق با تكنولوژی اسمز معكوس برای محل هايی كه آب ورودی دارای مقادير بيش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است
محصولی از کانادا
RO مجهز به اسمز معکوس
پنج مرحله ای استاندارد
تصفیه آب خانگی آکواجوی لجنـــد
اين دستگاه مطابق با تكنولوژی اسمز معكوس برای محل هايی كه آب ورودی دارای مقادير بيش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است