• محبوبیت
  • آخرین
  • ارزانترین
  • گرانترین
کاتالوگ سنتــــر

چنانچه قصد حذف آلاينده ها از هوای محيطی سربسته را دارید ،تصفيه هوا ايرجوی مدل  AJ3500 بهترين انتخاب شما خواهد بود. تصفيه هوا ايرجوی مدل AJ 3500 ، طی 8 مرحله تصفيه،  آلاينده هايی نظير دود اتومبيل و دخانيات، بوی غذا، ذرات گرد و غبار، بو و موی حيوانات خانگی و … را از هوای اتاق حذف كرده و باكتری ها و ويروس ها را غير فعال می كند.

چنانچه قصد حذف آلاينده ها از هوای محيطی سربسته را دارید تصفيه هوا ايرجوی مدل jasmine 3000  بهترين انتخاب شما خواهد بود. تصفيه هوا ايرجوی مدل jasmine 3000 ، طی 6 مرحله تصفيه،  آلاينده هايی نظير دود اتومبيل و دخانيات، بوی غذا، ذرات گرد و غبار، بو و موی حيوانات خانگی و … را از هوای اتاق حذف كرده و باكتری ها و ويروس ها را غير فعال می كند.

چنانچه قصد حذف آلاينده ها از هوای محيطی سربسته را دارید تصفيه هوا ايرجوی مدل jasmine 2000  بهترين انتخاب شما خواهد بود. تصفيه هوا ايرجوی مدل jasmine 2000 ، طی 6 مرحله تصفيه،  آلاينده هايی نظير دود اتومبيل و دخانيات، بوی غذا، ذرات گرد و غبار، بو و موی حيوانات خانگی و … را از هوای اتاق حذف كرده و باكتری ها و ويروس ها را غير فعال می كند.

تصفیه هوا