مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در جهان از مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای کشنده ایدز و مالاریا بیشتر است.
به گزارش پایگاه اینترنتی المنار فلسطین ، سازمان ملل متحد اعلام کرد آلودگی هوا بیش از بیماریهای ایدز و مالاریا باعث مرگ انسانهاست.
استفاده از انرژیهای پاک شاید به سادگی باعث شود تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در سال 2030میلادی به نصف کاهش یابد.
مدیرکل سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل در کنفرانسی در اسلو درباره اهداف جدید توسعه ای این سازمان در سال 2030میلادی گفت بیشتر قربانیان آلودگی در داخل خانه ها از زنان و کودکان هستند که بر اثر سوختن چوب یا بخاریهای ابتدایی در کشورهای در حال توسعه جان خود را از دست می دهند.