دستگاه های تصفیه هوای خانگی دارای یک فن قدرتمند می باشند که هوای داخل ساختمان را به داخل دستگاه کشیده و با عبور دادن از فیلترهای تصفیه کننده هوا ، آلودگی های معلق در هوای ساختمان را حذف کرده و هوای پاکیزه و سالم را در فضا منتشر می کنند.

دستگاه های تصفیه هوا با توجه به توانایی حذف آلاینده های هوا ، ارزیابی می شوند. در واقع راندمان و اثر بخشی این دستگاه ها با توجه به نرخ تولید هوای پاکیزه (Clean Air Deliver Rate _ CADR) سنجیده می شود. CADR عبارتست از میزان هوای پاکیزه و تصفیه شده ای که توسط دستگاه تصفیه هوای خانگی تولید می شود. واحد سنجش CADR فوت مکعب بر دقیقه ( Cubic Feet per Minute _ CFM)است. همانطور که می دانید هر فوت حدود 30 سانتیمتر است بنابراین بعنوان مثال اگر CADR برای یک سیستم تصفیه کننده هوا 176 باشد به معنای آن است که این دستگاه قادر است در هر دقیقه ، 176 فوت مکعب هوای پاک تولید کند. این میزان برابر با 5 متر مکعب در هر دقیقه است. این شاخص ، معیار خوبی برای مقایسه انواع دستگاه های تصفیه هوای خانگی با یکدیگر است.