هيراب سان 4 گام اساسي زير را براي انتخاب دستگاه تصفيه آب خانگي مناسب ، به شما پيشنهاد مي كند.

گام اول: درباره منبع اصلي تامين آب مصرفي خود تحقيق كنيد.

آيا آب مصرفي شما از منابع سفره هاي آب زيرزميني و چاه تامين مي شود؟ يا عمده ترين منبع آب مصرفي شما را رودخانه ها تشكيل مي دهند؟ متناسب با منابع تامين كننده آب مصرفي، نوع آلاينده احتمالي موجود در آب و روش تصفيه مناسب تغيير مي كند. بعنوان مثال ميكروارگانيزمهاي موجود در آب هاي سطحي (رودخانه ، چشمه و …) بسيار بيشتر از ميزان آلاينده هاي ميكروبي در آب چاه ها هستند. در عوض احتمال آلودگي به نيترات در آب سفره هاي زيرزميني خصوصا اگر در معرض نفوذ فاضلاب باشند، بيشتر است. بنابراين داشتن اطلاعات اوليه در خصوص منبع تامين آب مصرفي ، مي تواند در انتخاب تصفيه آب مناسب بسيار موثر باشد.

گام دوم: فرآيند هاي تصفيه اي كه هم اكنون روي آب آشاميدني شما انجام مي شود را بدانيد.

پس از اينكه منبع تامين آب مصرفي خود را شناختيد، بايد در خصوص مراحل تصفيه اي كه هم اكنون روي آب مصرفي شما انجام مي شود بيشتر بدانيد. آيا آب مصرفي شما كلر زني مي شود؟ آيا توسط تصفيه خانه ها زلال سازي و شفاف سازي مي شود؟ و يا به طور مستقيم و بدون هيچ گونه عمليات تصفيه اي به مصرف مي رسد؟ بعنوان مثال ممكن است شما از آب يك چاه در محوطه ويلاي شخصي خود استفاده مي كنيد كه هيچگونه عمليات تصفيه اي روي آن انجام نمي شود. سيستم تصفيه آبي كه شما نياز داريد با كسي كه براي آب شهري و لوله كشي شده استفاده مي شود، تفاوت دارد.

گام سوم: در باره نوع و ميزان آلودگي هاي موجود در آب مصرفي خود اطلاعات كسب كنيد.

يكي از مهمترين نكات در انتخاب دستگاه تصفيه آب مناسب، نوع آلاينده هاي موجود در آب مصرفي شماست. براي اينكه در خصوص نوع آلاينده هاي آب مصرفي خود اطلاعات كلي كسب كنيد مي توانيد از جستجوي اطلاعات در اينترنت شروع كنيد. معمولا تحقيق و بررسي هاي زيادي در خصوص آلاينده هاي موجود در آب مناطق مختلف ، توسط محققين،‌ اساتيد دانشگاه و دانشجويان انجام مي شود و بعنوان مقاله ثبت مي گردد. بسياري از اين مقالات در وب سايتهاي اينترنتي موجود هستند. همچنين اخبار منتشر شده در باره آب آشاميدني و آب مصرفي منطقه شما مي تواند اطلاعاتي هرچند كلي در خصوص آب مصرفي منطقه به شما بدهد.
راه بهتر اين است كه يك نمونه از آب مصرفي خود را براي آزمايش به يكي از آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب منطقه خود ارايه دهيد و با پرداخت هزينه اي اندك، اطلاعات بسيار دقيق و مفيدي در باره آلاينده هاي موجود در آب آشاميدني خود كسب كنيد. نوع و ميزان آلاينده ها و ناخالصي هاي موجود در آب آشاميدني شما، موضوع بسيار مهمي در انتخابدستگاه تصفيه آب مناسب مي باشد.

 

گام چهارم: به ميزان و نوع مصرف آب توجه كنيد.

نكته حائز اهميت ديگر در انتخاب تصفيه آب مناسب، ميزان و نوع مصرف آب است. منظور از نوع مصرف اين است كه قصد داريد چه استفاده اي از آب تصفيه شده بكنيد؟ آيا آب را براي استخر استفاده مي كنيد؟ جهت آشاميدن استفاده مي كنيد و يا جهت مصارف شستشو و بهداشتي به آب تصفيه شده نياز داريد؟ روش تصفيه و دستگاه تصفيه آب مناسب براي هر يك از اين مصارف ، متفاوت است.
ميزان مصرف آب هم عامل تاييد كننده ديگري است. بعنوان مثال قصد داريد آب آشاميدني يك خانواده 5 نفره را تامين كنيد و يا يك كارگاه با 20 نفر پرسنل و يا آب آشاميدني مورد نياز براي زنگ تفريح يك مدرسه؟