توليد يون هاي منفي در دستگاه تصفيه هواي ايرجوي ، توسط يك فن آوري مدرن موسوم به “Corona discharge”انجام مي گيرد كه الكترون هاي با بار منفي را با اتم هاي هواي اطراف تركيب كرده و وارد فضا مي كند.

يون منفي چيست؟

يونهاي منفي ذرات باردار الكتريكي هستند كه پراكنده شدن آنها در هوا باعث از بين رفتن آلاينده هاي بسيار ريز و ميكروار گانيزم هاي موجود در هوا شده و علاوه بر اين تنفس آنها نيز براي سلامتي بسيار مفيد است.

يون منفي در طبيعت

يون هاي منفي در طبيعت از راههاي گوناگون وارد هوا مي شوند. بعنوان مثال در نزديكي يك آبشار ، حركت توفنده آب باعث برخورد مولكولها به يكديگر مي شود.در اثر اين برخوردها ، ممكن است الكترون هايي از يك اتم جدا شده و آن را تبديل به اتم با يك بار مثبت كند و پس از جدا شدن از آن ، به يك اتم ديگر منتقل شده و آن را تبديل به يك اتم با بار منفي كند.اين اتم با بار منفي همان يون منفي مورد نظر ماست.آيا احساس شادي و طراوتي را كه در نزديكي يك آبشار داشته ايد به خاطر مي آوريد؟اين به دليل پراكنده شدن يونهاي منفي در اطراف آبشار است.اتفاقات مختلفي مثل رعد و برق نيز باعث به وجود آمدن طوفانهاي الكتريكي و در نتيجه پراكنده شدن يون هاي منفي آرامش بخش در هوا مي شوند.يون هاي منفي اعصاب را تسكين داده و شما را سرشار از انرژي مي كنند.

تحقيقات نشان مي دهد كه در هواي تازه طبيعت معمولاً بين 2000 تا 4000 يون منفي در هر سانتيمتر مكعب وجود دارد. در كوهستان ها اين مقدار به بيش از 10000 يون منفي در سانتيمتر مكعب مي رسد. در هواي آلوده شهر ، تعداد يون هاي منفي در هر سانتيمتر مكعب به كمتر از 100 يون مي رسد.

استفاده از يونايزرهاي هوا در بيمارستان هاي اروپا و روسيه بسيار متداول است.

يونهاي منفي به دليل بار منفي خود باعث جذب انواع خاصي از مولكولهاي آلاينده هوا مي شوند. بعنوان مثال:دود سيگار ، گردغبار، گرده گياهان ، اسپري ها و دود ماشين ها جذب يون هاي منفي شده و در نهايت تشكيل خوشه مولكولي مي دهند كه وزن سنگين تري از هوا دارد و باعث فرو افتادن خوشه به زمين مي شوند. اين باعث پاكسازي هواي اطراف نيز مي شود.

از ديگر آثار يون هاي منفي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • از بين بردن هيستامين هاي حساسيت زا
  • بهبود علايم برونشيت
  • كاهش بي خوابي ، ميگرن، سردرد، خستگي و افزايش بهره وري در محيط
  • سرعت بخشيدن به بهبود زخمهاي سوختگي ، زخم هاي ناشي از عمل جراحي و كاهش عفونت
  • كاهش اثرات منفي دود سيگار، آلرژي به گرده ها ،غبار و ذرات ريز آلاينده
  • از بين بردن باكتري ها، ويروس ها و ساير ميكروار گانيزمهاي موجود در هوا