معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: روش مه پاش برای کاهش آلودگی هوای کلان شهر تهران تاثیر چندانی نداشته و علمی نیست.
عبدل زاده افزود: روش مه پاش برای رفع آلودگی های با مقیاس کوچک و به طور کلی آلودگیهایی که همراه با گرد و غبار است کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه سیستم مه پاش در مقیاس های بزرگ تاثیری نخواهد داشت تصریح کرد: برای تایید کاهش آلودگی هوا سیستم مه پاش باید تحقیق علمی شود و به طور قاطع نمی توان نظر داد.

وی ادامه داد: این سیستم برای رفع آلودگی ناشی از گرد و غبار آلاینده ها در مقیاس های کوچک مانند معادن، کوره ها و واحدهای صنعتی، فعالیتهای ناشی از تولید شن و ماسه و گرد و غبارهای ناشی از تخریب ساختمان کاربرد دارد.

عبدل زاده گفت: سیستم مه پاش برای کنترل آلودگی باید تناسب علمی داشته باشد میزان فضای پوشش آلودگی با میزان قدرت تولید سیستم مه پاش باید تناسب داشته باشد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: سازمان محیط زیست در برنامه خود استفاده از سیستم مه پاش را در مکانهایی که آلودگی همراه با گرد و غبار در مقیاس کوچک را دارند به زودی خواهد داشت.