خبرگزاري موج – تعدادي از ساکنين منطقه حسن آباد با مشاهده عيني سنگ ريزه و ماسه بادي در آب آشاميدني، با حضور در دفتر خبرگزاري موج خواستار رسيدگي مسئولين به وضعيت آب منطقه شدند.

به گزارش خبرگزاري موج از البرز؛تعدادي از ساکنين منطقه حسن آباد کرج با حضور در دفتر خبرگزاري موج خواستار رسيدگي مسئولين به وضعيت آب منطقه شدند.
بر اساس گفته هاي شاهدين عيني به صورت کاملا محسوس وجود سنگ در آب آشاميدني منطقه مشهود است.
رضايي يکي از شهروندان اين منطقه گفت:چند وقت بود که شاهد بيش از اندازه رسوب در کتري بوديم بر اساس سفارش يکي از اقوام از روش سنتي نصب يک عدد جوراب نازک به سر لوله آب سينک ظرف شويي و مشاهده آن بعد از چند روز متوجه تجمع سنگ هايي به رنگ روشن شديم .
منتظري يکي ديگر ساکنين منطقه افزود :با توجه به جمعيت شهروندان در اين منطقه خواستار رسيدگي هر چه زودتر اين مسئله هستيم.
برخي از خانواده هايي مي گويند از سالم بودن اين آب اطمينان نداريم زيرا هنگامي که از اين آب چاي درست مي کنيم يک سري لايه هايي روي چاي مي نشيند که باعث مي شود ما از اين آب استفاده نکنيم و باز هم از آب شيرين فروشي ها آب آشاميدني خود را تهيه کنيم.
به گفته يک کارشناس اگر در هنگام درست کردن چاي لايه هايي بر روي چاي تشکيل مي شود احتمال اين است که در يکي از مراحل تصفيه آب اشکالي وجود داشته است.
برخي از کارشناسان احتمال اين ميرود؛ اين منطقه دچار شکستگي لوله شده باشد ،نامناسب بودن تصفيه آب در مراحل نهايي آن ونبود کنتر آب در منازل از جمله بروز
اين مسئله مي باشد.