تصفیه خانه آب آشخانه ، پروژه ای که در مرحله تصاحب زمین باقی مانده است.
ابوالفضل جنتی ، رييس شوراي اسلامي شهر آشخانه اظهار داشت : نظر به اينکه پروژه تصفيه ‌خانه آب اين شهر می بایست طي سه تا چهار سال به بهره‌برداري مي ‌رسيد ، اين پروژه در مرحله تصاحب زمين باقي مانده است و براي اجراي آن اقدام خاصي نشده است.
جنتي در گفت وگو با ايسنا ، تصریح کرد : اجراي پروژه تصفیه خانه آب آشخانه دوسال گذشته آغاز شده است كه عدم تخصيص اعتبارات ، دلیل اصلي عدم تسريع در اجراي اين پروژه بوده است.
شهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان در 45 کيلومتري بجنورد واقع شده است.