با وجود اينكه در بسياري از كشورها، كلرزني به عنوان يك روش شيميايي متداول جهت ضدعفوني كردن و از بين بردن ميكروارگانيزمهاي بيماري زاي آب استفاده مي شود، اما روشهاي ديگري نيز براي حذف ميكروب ها و انگل ها از آب آشاميدني وجود دارد كه مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. يكي از اين روشها تصفيه آب به روش اولترافيلتراسيون مي باشد.
در تصفيه آب به روش اولترافيلتراسيون ( ( Ultra Filtration آب از يك غشاء ( Ultra – Filter Membrane ) كه داراي منافذ بسيار ريز با حداكثر قطر 02/0 ميكرون است ، عبور داده مي شود. ريزترين ميكروارگانيزمي كه مي تواند در آب وجود داشته باشد ويروس پوليو ، عامل بيماري فلج اطفال است كه اندازه آن از 02/0 ميكرون بزرگتر است. ساير ميكروارگانيزمها قطري به مراتب بزرگتر از اين اندازه دارند. بنابراين با عبور آب از منافذ اين غشاء مذكور كليه ميكروارگانيزمها به طريق فيزيكي از داخل آب حذف مي شوند چرا كه قادر به عبور از منافذ غشاء نيستند.

ني هاي UF ( راست ) كارتريج UF ( چپ )

امروزه غشاء اولترا فيلتر به صورت ني هاي توخالي ( Hallow Fibers ) ساخته مي شود. جنس ني ها از Poly Amid  و ياPoly Propylene  است و روي بدنه آنها منافذي با قطر حداكثر 02/0 ميكرون وجود دارد. آب با عبور از اين منافذ، از طريق بدنه ني ها وارد شده و از انتهاي ني ها خارج مي شود.

امروزه تصفيه آب با فناوري غشاء اولترا فيلتر در سطح جهان به ثبت رسيده و به عنوان يك تحول راه گشا در تصفیه آب هاي آشاميدني مورد تحسين كارشناسان بين المللي قرار گرفته است.

مزاياي تصفيه آب به روش اولترافيلتراسيون

1- در روش كلرزني ، لاشه ميكروارگانيزمهاي غير فعال شده ، در آب باقي مي مانند و ممكن است كه خوراك مناسبي براي انگل ها و باكتري هاي ديگر شوند. در حالي كه با تصفيه آب به روش اولترافيلتراسيون ،‌ ميكروارگانيزمها به روش فيزيكي كاملا از آب حذف مي شوند و در واقع آب استريل مي شود.

2- برخي از ميكروارگانيزمها نظير كريپتوس پوريديوم كه يك تك ياخته انگلي است، نسبت به كلر مقاوم است و با كلرزني از بين نمي رود در حالي كه با تصفيه آب به روش اولترافيلتراسيون، كليه انگل ها ، باكتري ها و … از آب حذف مي شوند.

دستگاه هاي تصفيه آب چهار مرحله اي آكواجوي، مجهز به تكنولوژي اولترافيلتراسيون بوده و قادر به حذف كليه ميكروارگانيزمهاي موجود در آب با استفاده از فيلتر UF مي باشند.
همچنين دستگاه هاي تصفيه آب Home Spring كه از نوع دستگاه هاي تصفيه آب در نقطه ورودي مي باشند، قادر هستند با استفاده از تكنولوژي UF تمام آب ورودي به واحد مسكوني را زلال، شفاف و عاري از ميكروارگانيزم كنند.