رييس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران گفت: مشكل افت كيفيت آب تهران و افزايش ميزان نيترات در آب بايد به شكل بلند مدت و پايدار حل شود.

معصومه ابتكار رييس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران، در واكنش به آلودگي نيترات آب تهران در برخي مناطق بويژه يافت آباد به خبرنگار ايلنا گفت: شوراي شهر و كميته محيط ‌زيست شورا، پيگر دائمي‌ اين موضوع است و يك كارگروه دائمي‌ در اين كميته تشكيل شده كه هر ماه‌ يك بار جلسه تشكيل مي‌دهند.

وي خاطرنشان كرد: بايد دقيقا بررسي شود كه مشكل اصلي كجاست، اما آنچه مشخص است، سازمان آب طرح‌هايي را براي رفع مشكل نيترات آب تهران داشته كه متاسفانه اعتبار آن تامين نشده است.

به گفته ابتكار، در صورتي كه اعتبارات سازمان آب براي سال 90 درخصوص اجراي رينگ جنوبي آب تهران و تكميل تصفيه خانه شماره 7 تامين مي‌شد شايد خيلي از مشكلات افت كيفيت آب تهران بر طرف شده و امروز با آن مواجه نبوديم.

وي تصريح كرد: متاسفانه اين عقب ماندگي‌ها و مسائلي از اين دست باعث مي‌شود كه شاهد مشكلات خطرسازي در پايتخت باشيم.

به گفته وي ،كاهش بارندگي و نبود مديريت پايدار منابع آبي كشور از جمله مسائل تشديد كننده افت كيفيت آب و افزايش آلودگي نيترات آب تهران است.

رييس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران گفت: اگر كيفيت آب تهران در برخي مناطق بحراني باشد حتما بايد براي خانواده‌هايي كه نوزاد دارند از طريق شبكه بهداشت و يا از روش‌هاي ديگر، آب سالم بدون نيترات تامين كنيم تا مشكلي براي نوزادان در اين مناطق پيش نيايد.

وي تصريح كرد: از دو سه سال پيش كه اين مشكل بوجود آمد كه سازمان آب از طريق شيوه RO توانست مشكل نيترات آب تهران را براي مدت كوتاهي حل كند، ولي به علت پر هزينه بودن، اين روش براي بلندمدت مقدور نيست.

ابتكار تاكيد كرد: مشكل افت كيفيت آب تهران و افزايش ميزان نيترات در آب بايد به شكل بلند مدت و پايدار حل شود و اجراي رينگ جنوبي شبكه آب تهران و بحث تصفيه خانه شماره 7 يكي از اين اقدامات است كه اميدواريم دولت به وظايف خودش در اين زمينه و تامين اعتبارات اين طرح‌ها عمل كند.