منصور شیشه فروش، مدیرکل ستادبحران استان اصفهان در نخستین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی در اتاق بازرگانی اصفهان گفت:تغییر اقلیم همواره به عنوان نوعی تغییر است که امکان تهدید دارد و بایستی به آن پرداخته شود.

وی افزود:امروز دغدغه مردم این است که چرا باید این مشکلات وجود داشته باشد و آیا در گذشته کمبود آب و آلودگی هوا وجود نداشته است .

مدیرکل ستادبحران استان اصفهان تخریب لایه ازن ،گرم شدن زمین و تهدیدات امنیت غذایی را گویای نقش انسان در طبیعت دانست و گفت:دخالت های بی ضابطه بشر در محیط طبیعی خود باعث بروز این مشکلات شده است .

شیشه فروش از مطالعات 2 ساله دانشگاه علوم پزشکی اصفها ن بر روی آلودگی شهر اصفهان و راهکارهای آن خبر داد و گفت:تعطیلی پنجشنبه های شهر اصفهان از آبان ماه سال جاری باعث کاهش آلودگی هوا ناشی از رفت و آمدهای شهری شده است.

دبیر همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی در مراسم افتتاح این همایش از تشکیل کارگروه تغییر اقلیم و امنیت غذایی در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق اصفهان خبر داد.

حمید رضا رحمانی اضافه کرد :بیش از 160 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که 16 مقاله در این همایش و 102 مقاله به صورت پوستر در این همایش ارایه شد.

گفتنی است نخستین همایش یک روزه تغییر اقلیم به همت اتاق بازرگانی اصفهان و همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان برگزار شد.