سلامت نیوز : ظهر دیروز جلسه شورای ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان تشکیل شد و در این جلسه برخی از دستگاه‌های اجرایی استان از جـمـلـــه دانـشـگـــاه عـلــوم پــزشـکــی، بـهــزیـسـتــی، حفاظت محیط زیست و هوا‌شناسی دلایل خود را مـبـنـی بـر ضـرورت تـعـطـیلی اصفهان در روز‌های پنج‌شنبه اعلام کردند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بولتن نیوز ؛ الـبـتـه در ایـن مـیـان بـرخـی از دسـتگاه‌های اجرایی استان از جمله شهرداری اصفهان با اجرایی شدن این طرح مخالف بودند.اما بنا به گفته مسئولان استان با توجه به مواجه شدن اصفهان با پدیده اینورژن و وارونگی دما و به دنبال آن افزایش آلودگی‌های هوا در شش ماهه دوم سال ، تـعـطـیـــل شـــدن اصـفـهـــان در روز‌هـــای پـنــج‌شـنـبــه ضرورتی مهم تلقی می‌شود.

بنـا بـر ایـن گـزارش ظهر دیروز با برگزاری جلسه ستاد مدیریت با حضور تمام دستگاه‌های اجرایی استان، طرح تعطیلی اصفهان در روز‌های پنج‌شنبه بــا مــوافـقــت اکثـریـت دستگـاه‌هـای اجـرایـی مـورد تصویب قرار گرفت.گفتنـی اسـت، زمـان اجرایی شدن این طرح هنوز مشخص نیست و در آینده‌ای نزدیک این موضوع نـیــز بــا تـصـمـیــم‌گـیـری‌هـای مسئـولان استـانـداری اصفهان به شهروندان اعلام می‌شود.

هـمـچـنـین علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان در این جلسه گفته است: تعطیلی ادارات شـهـر اصـفـهـان در روزهـای پـنـجـشنبه تنها بــه دلـیــل آلــودگــی هــوا نـیـســت و اهــداف دیـگـری همچون صرفه جویی در مصرف انرژی و مباحث فرهنگی و اجتماعی را دنبال می کند.به گفته وی در خـانـواده هـا به دلیل اشتغال والدین، پدر و مادرها کمتر فرصت رسیدگی به مسائل فرزندان و بودن در کـــانـــون گـــرم خـــانـــواده را دارنـــد و بـــا افـــزایــش تـعـطـیـلات آخـر هفته به دو روز می توان به حفظ ارکـان خـانـواده کـمـک کـرد.وی افزود: زمان دقیق آغــاز ایــن طــرح و بــرنــامــه زمــان بـنـدی جـایـگـزیـن ساعات کاری پنجشنبه ها در طول هفته از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اعلام می شود.

ذاکر اصفهانی گفت: برای اداراتی مانند بانک ها و شـهــرداری هــا نـیــز بـا در نـظـر گـرفـتـن شـرایـط آنـهـا تصمیم گیری می شود.گفتنـی اسـت طرح مزبور به مدت شش ماه به اجرا گذاشته خواهد شد.