خسرو ارتقاییمدیرعامل شركت آب منطقه‌ای تهران درمورد آلودگی آب‌های سطحی تامین‌كننده آب تهران هشدار داد. وی با بیان اینكه منابع آب‌های سطحی تامین‌كننده آب تهران همچون رودخانه‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند ، افزود : با وجود تلاش‌های بسیاری كه صورت گرفته است ، متاسفانه به دلیل صرفه‌های اقتصادی ، برخورد با متخلفان به نتیجه دلخواه نرسیده است.

ارتقایی آلودگی در رودخانه‌های تهران را جدی دانست و اضافه کرد: «برنامه‌ریزی دقیق و پایبندی دست‌اندركاران امر به مسایل كیفی رودخانه‌ها ، به پایدار شدن وضعیت منابع آب كمك خواهد كرد.» وی با مقایسه اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی با آب‌های سطحی ، تصریح کرد: «در این زمینه و به ویژه درخصوص حفاظت از منابع آب‌های سطحی كار جدی و دقت كافی صورت نگرفته است و متاسفانه پشتوانه قانونی مناسبی نیز وجود ندارد.