سه سال گارانتی بدون قیدو شرط


یكایك مشتریان هیراب سان ، به محض پیوستن به خانواده aquajoy ، پس از خریداری دستگاه ، كارت ضمانتی را دریافت می كنند . این كارت شامل سه قسمت است كه قسمت اول آن نزد مشتری باقی می ماند. قسمت دوم نزد نماینده شركت و قسمت سوم كه حاوی مشخصات مشتری است توسط نماینده فروش به دفتر مركزی شركت در تهران ارسال می شود. چنانچه مایل هستید از شرایط گارانتی هیراب سان مطلع شوید روی دکمه زیر کلیک کنید