برای دانستن اینکه آیا آب کافی مصرف می کنید، این سه مرحله ساده را انجام دهید. نرم افزار بر اساس اطلاعاتی روزانه ای که درباره عادت خود در نوشیدن آب ارائه می کنید، میزان هیدراتاسیون (آب رسانی) شما را حساب خواهد کرد. برای دانستن اینکه آیا آب کافی مصرف می کنید، این سه مرحله ساده را انجام دهید. نرم افزار بر اساس اطلاعاتی روزانه ای که درباره عادت آب نوشیدن خود ارائه می کنید، میزان هیدراتاسیون (آب رسانی) شما را حساب خواهد کرد.
( مشاهده روش. )

kg
cm
سال
 
 
وزن